https://hanoi.edu.vn/phong-to-chuc-can-bo/thong-bao-thoi-gian-dia-diem-to-chuc-thi-trinh-bay-de-an-doi-voi-ung-vien-du-di/ctfull/549/15281

 •   04/04/2024 03:14:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Trường chuyên Sư phạm tăng chỉ tiêu, bỏ tuyển thẳng lớp 10

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi trình bày Đề án đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2023

 •   04/04/2024 03:08:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Thông báo số 4620/TB-SGDĐT ngày 18/12/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm 2023 và các văn bản khác liên quan; Hội đồng thi tuyển thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi trình bày Đề án đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2023 như sau: (Nội dung chi tiết có trong văn bản kèm theo)

Thông báo kết quả thi viết đối với thí sinh dự thi kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2023

 •   26/03/2024 11:34:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Thông báo số 4620/TB-SGDĐT ngày 18/12/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2023; Thông báo số 602/TB-SGDĐT ngày 01/3/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thông báo danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển; nội dung hướng dẫn ôn tập kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2023; Quyết định số 725/QĐ-HĐTTCDLĐQL ngày 26/3/2024 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý Sở Giáo dục và Đào tạo (Sau đây gọi tắt là Hội đồng thi tuyển) về việc Phê duyệt kết quả thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2023; Hội đồng thi tuyển thông báo kết quả thi viết đối với ứng viên dự thi kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm 2023 như sau: (Nội dung chi tiết có trong văn bản kèm theo)

Thông báo danh sách, số báo danh ứng viên dự thi; thời gian, địa điểm thi; quy định làm bài thi viết đối với thí sinh dự thi - Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 202

 •   14/03/2024 07:50:00 AM
 •   Đã xem: 472
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Thông báo số 4620/TB-SGDĐT ngày 18/12/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2023; Thông báo số 602/TB-SGDĐT ngày 01/3/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Danh sách ứng viên dự thi chức danh lãnh đạo, quản lý; nội dung hướng dẫn ôn tập kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách, số báo danh ứng viên dự thi; thời gian, địa điểm thi; quy định làm bài thi viết đối với thí sinh dự thi - Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023 (Nội dung cụ thể có trong văn bản kèm theo)

THÔNG BÁO DANH SÁCH ỨNG VIÊN DỰ THI CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ; NỘI DUNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KỲ THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC PHÒNG VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI, NĂM 2023

 •   01/03/2024 06:40:00 AM
 •   Đã xem: 349
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục và mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố; Kế hoạch số 4544/KH-SGDĐT ngày 14/12/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm 2023 và các văn bản liên quan; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển; nội dung hướng dẫn ôn tập kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm 2023 như sau: (Nội dung cụ thể, chi tiết có trong văn bản đính kèm)

Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm 2023

 •   20/12/2023 06:21:00 AM
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục và mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố; Căn cứ Kế hoạch số 4544/KH-SGDĐT ngày 14/12/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm 2023; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm 2023 như sau: (Nội dung chi tiết có trong văn bản kèm theo)

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG THPT NĂM 2023

 •   09/03/2023 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 319
 •   Phản hồi: 0

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2024-2029

 •   12/03/2024 04:38:00 PM
 •   Đã xem: 319
 •   Phản hồi: 0

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG THPT MINH HÀ

 •   10/03/2024 04:29:00 PM
 •   Đã xem: 239
 •   Phản hồi: 0

Công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông 2024

 •   27/01/2024 04:58:00 AM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo TSố: 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017, trường THPT Minh Hà thực hiện Công khai trong giáo dụcCông khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tếCông khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

Thời khóa biểu số 11, áp dụng từ 04/3/2024

 •   28/02/2024 07:10:00 PM
 •   Đã xem: 290
 •   Phản hồi: 0

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRAO QUÀ TẾT CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 •   02/02/2024 07:46:00 PM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 30/01/2024, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạch Thất tổ chức trao quà Tết cho học sinh các trường THPT.

Công khai dự toán ngân sách năm 2024

 •   02/01/2024 03:32:00 AM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0

Công khai bổ sung, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023

 •   31/12/2023 03:15:00 AM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0

Thông báo chuyển trường đầu học kỳ II - Năm học 2023-2024

 •   17/12/2023 08:37:00 PM
 •   Đã xem: 354
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/12/2023 trường THPT Minh Hà thông báo Chuyển trường của học sinh đầu học kỳ II - Năm học 2023-2024. Mời bạn đọc xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

CÔNG BỐ CÔNG KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

 •   04/12/2023 05:35:00 PM
 •   Đã xem: 214
 •   Phản hồi: 0

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

 •   15/10/2023 09:31:00 PM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

 •   16/07/2023 06:22:00 PM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QÚY 1 NĂM 2023

 •   16/04/2023 10:44:00 PM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

CÔNG ĐIỆN của Bộ GDĐT: Tổ chức khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới trong tình hình dịch bệnh phức tạp

848/CĐ-BGDĐT

Lượt xem:373 | lượt tải:114

Tổ chức khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới trong tình hình dịch bệnh phức tạp

848/CĐ-BGDĐT

Lượt xem:351 | lượt tải:125

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

81/2021/NĐ-CP

Lượt xem:452 | lượt tải:120

Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

60/2021/NĐ-CP

Lượt xem:458 | lượt tải:0

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

12/2014/TT-BGDĐT

Lượt xem:467 | lượt tải:118
Giáo dục
Đời sống gd
csdl2
CSDL
bao
Giới thiệu

Đang cập nhật.....

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây